[:fr][:ru][:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru][:en]MODEL GL-PRO-2-FAZ[:pl]MODEL GL-PRO-2-FAZ[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Measuring range: [:pl]Zakres pomiaru (grubość lakieru):[:]
[:fr][:ru][:en]0-2000 μm[:pl]0-2000 μm[:]
[:fr][:ru][:en]Graduation:[:pl]Rozdzielczość pomiaru[:]
[:fr][:ru][:en]1μm for Fe, 5μm for nFe[:pl]1μm Fe, 5μm nFe[:]
[:fr][:ru][:en]Minimum measurement area:[:pl]Minimalne pole pomiaru[:]
[:fr][:ru][:en]for nFe 15x15mm, for Fe 5x5mm[:pl]dla Fe 5x5mm; dla nFe 15x15mm,[:]
[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Rodzaj sondy pomiarowej:[:]
[:fr][:ru][:en]BUILT IN, SPRING-BALL-ENDED[:pl]WBUDOWANA ZE SPRĘŻYSTĄ KULKĄ[:]
[:fr][:ru][:en]Additional information:[:pl]Informacje dodatkowe: [:]
[:fr][:ru][:en]Measurement assistant® for automotive with LED; HOLD function – 3 modes of operation: continuous measurement, stop measurement (HOLD 1), freeze measurement (HOLD 2); SOUND signaling; memory - 960 measurements; measurement statistics (quantity, maximum, minimum, average, previous); 1.8-inch LED backlit display; automatic turn-off (after 3 minutes of inactivity); incl.: cover, calibration plate, 2 x alkaline batteries AAA (R6)[:pl]ASYSTENT POMIARU® z diodą LED, funkcja HOLD – 3 tryby pracy (pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru- HOLD 1, zamrożenie pomiaru- HOLD 2), sygnalizacja AUDIO, pamięć 960 pozycji, statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni), podświetlany wyświetlacz LED 1,8 cala, automatyczne wyłączenie (po 3 min.bezczynności), w zestawie m.in.: pokrowiec, płytka kalibracyjna, 2 x baterie alkaliczne AA (R6)[:]

[:fr][:ru][:en]Basic features[:pl]Podstawowe cechy[:]

[:fr][:ru][:en]• Measurement on plates (automatic detection): Fe, aluminum - Automatic detection of zinc (Zn) on steel - Automatic ground detection • The meters feature a 1.8-inch color LCD display, which displays the current measurement, measurement statistics, and all necessary functions. Operation is via a 4-button keyboard and an additional trigger to illuminate the measurement area. • Language: German, Polish[:pl]• Możliwy wszechstronny pomiar na blachach (automatyczne wykrywanie i możliwość ręcznego ustawienia trybu pomiaru): – stalowych, Fe – aluminiowych, Al • Dodatkowo: - automatyczne wykrywanie cynku (Zn) na blasze stalowej - automatyczne wykrywanie podłoża • Wytrzymała, dokładna klawiatura poliwęglanowa + spust, którego naciśnięcie powoduje podświetlenie miejsca pomiarowego • Pełna obsługa w języku polskim[:]

[:fr][:ru][:en]Probe[:pl]Sonda pomiarowa[:]

[:fr][:ru][:en]This is one of the most important elements of the thickness meter gauge, because the appropriate probe design is responsible for the accuracy of measurements. The probe of the GL-PRO-2-FAZ model has a spherical end (ball-end). It's a great way to measure curvatures. In addition, the probe has special spring - in contact with the surface, "slides" into the probe housing. This solution also guarantees dealing with unevenness and possible errors caused by hand tremors. The meter is equipped with innovative touch probe construction that allows spot metering on ferromagnetic and non-magnetic materials, automatically recognizing the material being tested and displaying this information. Operation is extremely easy, reliable and convenient. thickness meter gauge is made of high quality materials, thanks to which it will serve for years.[:pl]To jeden z ważniejszych elementów mierników, ponieważ odpowiednia konstrukcja sondy odpowiada za dokładność pomiarów. Głowica modelu GL-PRO-2-F charakteryzuje się kulistym zakończeniem. To doskonały sposób umożliwiający pomiar na krzywiznach. Dodatkowo, głowica „sprężynuje”, tj. podczas styku z powierzchnią, “wsuwa” się w obudowę sondy. Takie rozwiązanie gwarantuje także radzenie sobie z nierównościami oraz ewentualnymi błędami powodowanymi drżeniem ręki. Całości wykonana z wysokiej jakości materiałów. Wszystko bardzo dobrze „leży w dłoni”. Obsługa jest wyjątkowo łatwa, pewna i wygodna. Czoło sondy wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa, dzięki temu będzie służyć przez lata.[:]

[:fr][:ru][:en]Measurement assistant® function[:pl]Funkcja ASYSTENT POMIARU®[:]

[:fr][:ru][:en]A very useful option to evaluate. The function "advises" whether the car has had body and paint repairs. When making measurements, you will receive a graphic signal displayed on the meter along with a description indicating the status: • green strip - correct varnish; • yellow strip - second layer of varnish; • red strip - putty (filler) Of course, the final assessment is yours, but using this function the interpretation of the results is much easier.[:pl]Bardzo przydatna opcja dla oceniającego samochód. Funkcja „podpowiada” czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze. Podczas dokonywania pomiarów otrzymasz sygnał graficzny wyświetlany na mierniku wraz z opisem wskazującym na stan: • pasek zielony – lakier prawidłowy; • pasek żółty – druga warstwa lakieru; • pasek czerwony - szpachla Oczywiście, ocena czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze należy do Ciebie, ale korzystając z tej funkcji interpretacja wyników jest zdecydowanie łatwiejsza.[:]

[:fr][:ru][:en]HOLD function[:pl]Funkcja HOLD[:]

[:fr][:ru][:en]Thanks to this function you can stop the measurement on the display. The measurement will be visible even when we move the device away from the car surface (e.g. how we want to show the result to another person). The HOLD function can be managed conveniently from the MENU level. The meter has 2 modes of the HOLD function: • HOLD 1 - stops the measurement on the display until the probe is moved away from the surface; • HOLD 2 -stops the measurement until the next measurement. When the HOLD function is turned off, the meter performs continuous measurement.[:pl]Dzięki tej funkcji masz możliwość zatrzymania pomiaru na wyświetlaczu. Pomiar będzie widoczny nawet gdy oddalimy miernik od badanej powierzchni (np. jak chcemy pokazać wynik innej osobie. Funkcją HOLD można zarządzać wygodnie z poziomu MENU. Miernik posiada 2 tryby funkcji HOLD: • HOLD 1 - zatrzymuje pomiar na wyświetlaczu do momentu oddalenia sondy od powierzchni; • HOLD 2 - zatrzymuje pomiar do czasu kolejnego pomiaru. Gdy funkcję HOLD wyłączymy miernik wykonuje pomiar ciągły. Funkcją HOLD można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:]

[:fr][:ru][:en]SOUND function[:pl]Funkcja AUDIO[:]

[:fr][:ru][:en]The meter makes a characteristic sound after the measurement, suggesting the result. You know immediately what is the suggested assessment of the checked surface. It is especially useful when taking measurements with the HOLD function activated. The sound function can be managed conveniently from the MENU level.[:pl]Miernik wyda charakterystyczny dźwięk po dokonaniu pomiaru, sugerując wynik. Dzięki czemu od razu wiesz jaka jest sugerowana ocena sprawdzanej blachy. Przydaje się zwłaszcza podczas dokonywania pomiaru z włączoną funkcją HOLD. Funkcją dźwięku można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:]

[:fr][:ru][:en]Calibration function[:pl]Funkcja kalibracji[:]

[:fr][:ru][:en]Correct calibration ensures correct measurement in all conditions, even after many years of use. Prodig-Tech meters have automatic compensation, i.e. they self-calibrate. In the set with the meter you get the original calibration plate. Using a calibration plate, the electronic components of the device are protected. This is really a very important thing in varnish gauges. We advise you not to invest in equipment without calibration plates - the probe without calibration wears (rubs off) and the measuring error increases.[:pl]Prawidłowa kalibracja zapewnia prawidłowy pomiar w każdych warunkach, nawet po wielu latach użytkowania. Mierniki Prodig-Tech posiadają automatyczną kompensacje, tzn. samoistnie kalibrują się. Dodatkowo – otrzymujesz zestaw kalibracyjny w komplecie (płytka stalowa, wzorzec grubości)[:]

[:fr][:ru][:en]Universal application[:pl]Uniwersalne zastosowanie[:]

[:fr][:ru][:en]The Prodig-Tech thickness meter gauge are useful for private use. It is also an ideal work tool for car appraisers or employees of insurance companies etc. Regardless of whether you want to check the car from the secondary market or salon - it's always worth checking the vehicle with the right meter. Remember that the detection of even small damages is only the basis for negotiating the price of the vehicle, but also helps prevent subsequent corrosion attacks.[:pl]Mierniki lakieru Prodig-Tech są przydatne zarówno do użytku prywatnego, jak i sprawdzą jako idealne narzędzie pracy dla rzeczoznawców samochodowych czy pracowników firm ubezpieczeniowych. Niezależnie czy chcesz sprawdzić samochód z rynku wtórnego czy salonu – zawsze warto zweryfikować pojazd właściwym miernikiem lakieru. Pamiętaj, że wykrycie nawet małych uszkodzeń, jest tylko podstawą do negocjacji wartości pojazdu, ale też pozwala zapobiec późniejszym atakom korozji.[:]

[:fr][:ru][:en]Why is it worth investing in GL-PRO?[:pl]Dlaczego warto zainwestować w wersję GL-PRO?[:]

[:fr][:ru][:en]A definite advantage of the offered meters is the function that facilitates the detection of a zinc layer on steel sheets. Often, after collisions, the whole body element is replaced, e.g. a fender. In such cases, it is not easy to verify that it is original. However, replacement elements are often not covered with a layer of zinc, and then GL-PRO-2-FAZ will dispel doubts. Of course, to distinguish it is necessary to show the difference, so the rest of the car must be made of galvanized steel - the indication FeZn. Measurement on non-galvanized steel will give an indication - Fe. Note: the zinc layer must be continuous and properly made. A defective zinc layer (cracked, discontinuous) does not fulfill its anti-corrosive role and may not be detected by the meter.[:pl]Zdecydowanym walorem oferowanych mierników jest funkcja ułatwiającą wykrycie warstwy cynku na blachach stalowych. Często, w samochodach po kolizjach wymienia się cały element karoserii, np. błotnik. W takich przypadkach, niełatwo zweryfikować czy jest on oryginalny dokonując tylko pomiaru grubości lakieru. Jednak odpowiedniki często nie są pokryte warstwą cynku i wtedy właśnie wątpliwości rozwieje GL-PRO-2-FAZ. Oczywiście, do rozróżnienia niezbędne jest wykazanie różnicy, a więc reszta auta musi być ze stali ocynkowanej - wskazanie FeZn. Pomiar na stali nieocynkowanej da wskazanie - Fe. Uwaga: warstwa cynku musi być ciągła i prawidłowo wykonana. Wadliwa warstwa cynkowa (spękanej, nieciągła) nie spełnia swojej roli antykorozyjnej i może nie zostać wykryta przez miernik.[:]

[:fr][:ru][:en]INNOVATIVE CONSTRUCTION[:pl]NOWATORSKA KONSTRUKCJA[:]

[:fr][:ru][:en]The GL-PRO-2 series meters are based on modern 32-bit processors. This enables fast and accurate measurement using a 12-bit transducer. The distinguishing feature of the GL-PRO-2-FAZ meters is the automatic recognition of whether the ferromagnetic sheet is covered with a zinc layer or is not galvanized. This is very important when measuring on a car. Thanks to this, we immediately know which parts were replaced with non-galvanized, cheaper replacements. Very useful, especially when verifying used vehicles.[:pl]W miernikach serii GL-PRO-2 zastosowano innowacyjne rozwiązania w oparciu o 32-bitowe procesory i 12-bitowy przetwornik. Taka konstrukcja zapewnia szybki i dokładny pomiar. Kolejną nowością jest projekt budowy sondy pomiarowej. W serii PRO postawiono na sondę kulkową, która umożliwia pomiar punktowy na materiałach ferromagnetycznych i niemagnetycznych (w zależności od wersji). Sonda automatycznie rozpoznaje badany materiał oraz udostępnia informacje na czytelnym wyświetlaczu. Co więcej - urządzenie rozpoznaje także cynk lub jego brak na blasze ferromagnetycznej. Dzięki temu od razu wiemy, które elementy karoserii były wymienione na nieocynkowane, tańsze zamienniki. Bardzo przydatne, zwłaszcza przy weryfikacji pojazdów używanych.[:]

[:fr][:ru][:en]PROVEN PRODUCER[:pl]GWARANCJA POLSKIEGO PRODUCENTA - SPRAWDZONY PRODUKT[:]

[:fr][:ru][:en]PRODIG-TECH - thousands of satisfied customers, the most modern research and many years of experience [:pl]PRODIG-TECH – laureat nagrody znaku jakości "Najlepsze w Polsce®".[:]

[:fr][:ru][:en]GL-PRO-2 Series[:pl]Seria GL-PRO-2[:]

[:fr][:ru][:en]GL-PRO-2-FAZ[:pl]GL-PRO-2-FAZ[:]
[:fr][:ru][:en]measurement on steel (also galvanized) and aluminum (automatic material recognition)[:pl]pomiar na blachach stalowych (również ocynkowanej) i aluminium (automatyczne rozpoznawanie materiału)[:]
[:fr][:ru][:en]GL-PRO-2-FA[:pl]GL-PRO-2-FA[:]
[:fr][:ru][:en]measurement on steel (also galvanized) and aluminum (automatic material recognition)[:pl]pomiar na blachach stalowych (również ocynkowanej) i aluminium (automatyczne rozpoznawanie materiału)[:]
[:fr][:ru][:en]GL-PRO-2-F[:pl]GL-PRO-2-F[:]
[:fr][:ru][:en] measurement only on steel sheets (also galvanized)[:pl]pomiar na blachach stalowych (również ocynkowanej)[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:fr][:ru][:en]IN THE SET[:pl]W zestawie[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:fr][:ru][:en]Thickness meter gauge- model GL-PRO-2-FAZ[:pl]Miernik grubości lakieru – model GL-PRO-2-FAZ[:]
[:fr][:ru][:en]Original eco leather case with the Prodig Tech® logo[:pl]Firmowe etui ze skóry ekologicznej z logo Prodig Tech®[:]
[:fr][:ru][:en]Calibration plate (on the thickness gauges)[:pl]Oryginalna płytka kalibracyjna [:]
[:fr][:ru][:en]Power supply: 2 x AAA (R6) alkaline batteries[:pl]2 x baterie alkaliczne AAA (R3)[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Instrukcja producenta[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]