[:fr][:ru][:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru][:en]MODEL GL-8s[:pl]MODEL GL-8s[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Measurement range: [:pl]Zakres pomiaru (grubość lakieru):[:]
[:fr][:ru][:en]0-2000 μm[:pl]0-2000 μm[:]
[:fr][:ru][:en]Measurement resolution:[:pl]Rozdzielczość pomiaru:[:]
[:fr][:ru][:en]1µm lub 10µm (selected in menu)[:pl]1µm lub 10µm (ustawienia w MENU)[:]
[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Rodzaj sondy pomiarowej:[:]
[:fr][:ru][:en]WIRED AND SPRING ATTACHED PROBE[:pl]NA PRZEWODZIE ZE SPRĘŻYSTĄ SONDĄ[:]
[:fr][:ru][:en]Additional information: [:pl]Informacje dodatkowe: [:]
[:fr][:ru][:en]Measurement assistant®; HOLD function; SOUND signaling; memory up to 200 measurements; backlit display LCD; automatic turn-off (after 3 minutes of inactivity); incl.: cover, calibration plate, 2 x alkaline batteries AAA (R6)[:pl]funkcja ASYSTENT POMIARU®, funkcja HOLD, sygnalizacja AUDIO, pamięć 200 pomiarów, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączanie (po 3 min.bezczynności), w zestawie m.in. pokrowiec, płytka kalibracyjna, 2 x bateria alkaliczna AAA (R3)[:]

[:fr][:ru][:en]Basic features[:pl]Podstawowe cechy[:]

[:fr][:ru][:en]• Measurement on steel, galvanized steel and aluminum • Durable, accurate polycarbonate keyboard • Language: English, German, Polish[:pl]• Możliwy wszechstronny pomiar zarówno na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych • Wytrzymała, dokładna klawiatura poliwęglanowa • Obsługa w 3 językach: polskim, angielskim, niemieckim[:]

[:fr][:ru][:en]Probe[:pl]Sonda pomiarowa[:]

[:fr][:ru][:en]The head of the GL-8s model has been designed to achieve uniform pressure over the entire surface under test. The probe has special spring - in contact with the surface, "slides" into the probe housing. This solution also guarantees dealing with unevenness and possible errors caused by hand tremors. In addition, the long probe cable provides effective access to all corners and gives great comfort of movement. Operation is extremely easy, reliable and convenient. thickness meter gauge is made of high quality materials, thanks to which it will serve for years.[:pl]Głowica modelu gl-8s została zaprojektowana tak, aby uzyskać równomierny docisk na całej badanej powierzchni. Posiada nowoczesną, sprężystą konstrukcje, dzięki której podczas styku z powierzchnią, “wsuwa” się w obudowę sondy. Takie rozwiązanie gwarantuje także radzenie sobie z nierównościami oraz ewentualnymi błędami powodowanymi drżeniem ręki. Dodatkowo, długi przewód sondy zapewnia skuteczne dotarcie do wszelkich zakamarków i zdecydowanie większą swobodę ruchów. Całości wykonana z wysokiej jakości materiałów. Wszystko bardzo dobrze „leży w dłoni”. Obsługa jest wyjątkowo łatwa, pewna i wygodna.[:]

[:fr][:ru][:en]Measurement assistant® function[:pl]Funkcja ASYSTENT POMIARU®[:]

[:fr][:ru][:en]A very useful option to evaluate. The function "advises" whether the car has had body and paint repairs. When making measurements, you will receive a text displayed on the meter: • “LITTLE” – paint layer is too thin; • “LAC OK” – correct layer thickness, most likely original paint; • “2xLAC” – two layers of paint; • “PUTTY!” –car putty used. Of course, the final assessment is yours, but using this function the interpretation of the results is much easier.[:pl]Bardzo przydatna opcja dla oceniającego samochód. Funkcja „podpowiada” czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze. Podczas dokonywania pomiarów wyświetlą się komunikaty o stanie blacharki: • “CIENKI” – lakier za cienki; • “LAK OK” – lakier prawidłowy; • “2xLAK” – druga warstwa lakieru; • “KIT!” – szpachla. Oczywiście, ocena czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze należy do Ciebie, ale korzystając z tej funkcji interpretacja wyników jest zdecydowanie łatwiejsza.[:]

[:fr][:ru][:en]HOLD function[:pl]Funkcja HOLD[:]

[:fr][:ru][:en]Freezing measurement - thanks to this function you can stop the measurement on the display. The measurement will be visible even when we move the device away from the car surface (e.g. how we want to show the result to another person). The HOLD function can be managed conveniently from the MENU level.[:pl]Mrożenie pomiaru - dzięki tej funkcji masz możliwość zatrzymania pomiaru na wyświetlaczu. Pomiar będzie widoczny nawet gdy oddalimy miernik od badanej powierzchni (np. jak chcemy pokazać wynik innej osobie). Funkcją HOLD można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:]

[:fr][:ru][:en]SOUND function[:pl]Funkcja AUDIO[:]

[:fr][:ru][:en]The meter makes a characteristic sound after the measurement, suggesting the result. You know immediately what is the suggested assessment of the checked surface. It is especially useful when taking measurements with the HOLD function activated. The sound function can be managed conveniently from the MENU level.[:pl]Miernik wyda charakterystyczny dźwięk po dokonaniu pomiaru, sugerując wynik. Dzięki czemu od razu wiesz jaka jest sugerowana ocena sprawdzanej blachy. Przydaje się zwłaszcza podczas dokonywania pomiaru z włączoną funkcją HOLD. Funkcją dźwięku można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:]

[:fr][:ru][:en]Calibration function:[:pl]Funkcja kalibracji[:]

[:fr][:ru][:en]Correct calibration ensures correct measurement in all conditions, even after many years of use. Prodig-Tech meters have automatic compensation, i.e. they self-calibrate. In the set with the meter you get the original calibration plate. Using a calibration plate, the electronic components of the device are protected. This is really a very important thing in varnish gauges. We advise you not to invest in equipment without calibration plates - the probe without calibration wears (rubs off) and the measuring error increases.[:pl]Prawidłowa kalibracja zapewnia prawidłowy pomiar w każdych warunkach, nawet po wielu latach użytkowania. Mierniki Prodig-Tech posiadają automatyczną kompensacje, tzn. samoistnie kalibrują się. Dodatkowo – otrzymujesz oryginalną płytkę kalibracyjną, dzięki jej stosowaniu chronione są elementy elektroniczne urządzenia. To naprawdę bardzo istotna rzecz w miernikach lakieru. Radzimy nie inwestować w sprzęt bez płytek kalibracyjnych - sonda bez kalibracji ulega zużyciu (ściera się), a błąd pomiarowy wzrasta. [:]

[:fr][:ru][:en]Universal application:[:pl]Uniwersalne zastosowanie[:]

[:fr][:ru][:en]The Prodig-Tech thickness meter gauge are useful for private use. It is also an ideal work tool for car appraisers or employees of insurance companies etc. Regardless of whether you want to check the car from the secondary market or salon - it's always worth checking the vehicle with the right meter. Remember that the detection of even small damages is only the basis for negotiating the price of the vehicle, but also helps prevent subsequent corrosion attacks.[:pl]Mierniki lakieru Prodig-Tech są przydatne zarówno do użytku prywatnego, jak i sprawdzą jako idealne narzędzie pracy dla rzeczoznawców samochodowych czy pracowników firm ubezpieczeniowych. Niezależnie czy chcesz sprawdzić samochód z rynku wtórnego czy salonu – zawsze warto zweryfikować pojazd właściwym miernikiem lakieru. Pamiętaj, że wykrycie nawet małych uszkodzeń, jest tylko podstawą do negocjacji wartości pojazdu, ale też pozwala zapobiec późniejszym atakom korozji.[:]

[:fr][:ru][:en]PROVEN PRODUCER[:pl]GWARANCJA POLSKIEGO PRODUCENTA - SPRAWDZONY PRODUKT[:]

[:fr][:ru][:en]PRODIG-TECH - thousands of satisfied customers, the most modern research and many years of experience[:pl]PRODIG-TECH – laureat nagrody znaku jakości "Najlepsze w Polsce®".[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:fr][:ru][:en]In the set[:pl]W ZESTAWIE[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:fr][:ru][:en]Thickness meter gauge- model GL-8s[:pl]Miernik grubości lakieru – model GL-8s[:]
[:fr][:ru][:en]Original eco leather case with the Prodig Tech® logo[:pl]Firmowe etui ze skóry ekologicznej z logo Prodig Tech®[:]
[:fr][:ru][:en]Calibration plate (on the thickness gauges)[:pl]Oryginalna płytka kalibracyjna [:]
[:fr][:ru][:en]Power supply: 2 x AAA (R6) alkaline batteries[:pl]2 x baterie alkaliczne AAA (R3)[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Instrukcja producenta[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]