[:fr][:ru][:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru][:en]MODEL GL-2 +[:pl]MODEL GL-2+[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Measurement range:[:pl]Zakres pomiaru (grubość lakieru):[:]
[:fr][:ru][:en]0-2000 μm[:pl]0-2000 μm[:]
[:fr][:ru][:en]Measurement resolution:[:pl]Rozdzielczość pomiaru:[:]
[:fr][:ru][:en]10µm[:pl]10µm [:]
[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Rodzaj sondy pomiarowej:[:]
[:fr][:ru][:en]BUILT IN[:pl]WBUDOWANA[:]
[:fr][:ru][:en]Additional information:[:pl]Informacje dodatkowe: [:]
[:fr][:ru][:en]Measurement assistant® with LED; backlit display LCD, automatic turn-off (after 3 minutes of inactivity), incl.: calibration plate, 2 x alkaline batteries AAA (R6)[:pl]funkcja ASYSTENT POMIARU® z diodą LED, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączenie (po 3 min.bezczynności), w zestawie m.in.: płytka kalibracyjna, 2 x bateria alkaliczna AAA (R3)[:]

[:fr][:ru][:en]Basic features:[:pl]Podstawowe cechy[:]

[:fr][:ru][:en]• Measurement on steel, galvanized steel and aluminum • Durable, accurate polycarbonate keyboard • Language: English, Polish[:pl]• Możliwy wszechstronny pomiar zarówno na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych • Wytrzymała, dokładna klawiatura poliwęglanowa • Pełna obsługa w języku polskim i angielskim[:]

[:fr][:ru][:en]Probe[:pl]Sonda pomiarowa[:]

[:fr][:ru][:en]The probe in the GL-2 + model is built into the device. It is worth to know, that the probe is one of the most important elements of the thickness meter gauge. The probe has been designed to achieve uniform pressure over the entire surface under test. Very high sensitivity ensures high efficiency of measurements. Basic type of meter - the optimal solution if you need the meter for your own use. Operation is extremely easy, reliable and convenient. thickness meter gauge is made of high quality materials, thanks to which it will serve for years.[:pl]Sonda w modelu GL-2+ jest wbudowana w urządzenie. Bardzo duża czułość zapewnia wysoką efektywność pomiarów. Podstawowy typ miernika – optymalne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz miernika na własny użytek. Całości wykonana z wysokiej jakości materiałów. Do produkcji obudowy mierników są wybierane tworzywa klasy "premium". Wszystko bardzo dobrze „leży w dłoni”. Obsługa jest wyjątkowo łatwa, pewna i wygodna. [:]

[:fr][:ru][:en]Measurement assistant® function[:pl]Funkcja ASYSTENT POMIARU®[:]

[:fr][:ru][:en]A very useful option to evaluate. The function "advises" whether the car has had body and paint repairs. When making measurements, the meter signals with an LED: • “LITTLE” – paint layer is too thin; • “LAC OK” – correct layer thickness, most likely original paint; • “2xLAC” – two layers of paint; • “PUTTY!” –car putty used. Of course, the final assessment is yours, but using this function the interpretation of the results is much easier.[:pl]Bardzo przydatna opcja dla oceniającego samochód. Funkcja „podpowiada” czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze. Podczas dokonywania pomiarów miernik sygnalizuje za pomocą diody LED: • dioda nie świeci – lakier prawidłowy; • dioda pulsuje – druga warstwa lakieru; • dioda świeci – szpachla. Oczywiście, ocena czy samochód miał modyfikacje blacharsko-lakiernicze należy do Ciebie, ale korzystając z funkcji ASYSTENT POMIARU®interpretacja wyników jest zdecydowanie łatwiejsza.[:]

[:fr][:ru][:en]Calibration function:[:pl]Funkcja kalibracji[:]

[:fr][:ru][:en]Correct calibration ensures correct measurement in all conditions, even after many years of use. Prodig-Tech meters have automatic compensation, i.e. they self-calibrate. In the set with the meter you get the original calibration plate. Using a calibration plate, the electronic components of the device are protected. This is really a very important thing in varnish gauges. We advise you not to invest in equipment without calibration plates - the probe without calibration wears (rubs off) and the measuring error increases.[:pl]Prawidłowa kalibracja zapewnia prawidłowy pomiar w każdych warunkach, nawet po wielu latach użytkowania. Mierniki Prodig-Tech posiadają automatyczną kompensacje, tzn. samoistnie kalibrują się. Dodatkowo – otrzymujesz oryginalną płytkę kalibracyjną, dzięki jej stosowaniu chronione są elementy elektroniczne urządzenia. To naprawdę bardzo istotna rzecz w miernikach lakieru. Radzimy nie inwestować w sprzęt bez płytek kalibracyjnych - sonda bez kalibracji ulega zużyciu (ściera się), a błąd pomiarowy wzrasta. [:]

[:fr][:ru][:en]Universal application:[:pl]Uniwersalne zastosowanie[:]

[:fr][:ru][:en]The Prodig-Tech thickness meter gauge are useful for private use. It is also an ideal work tool for car appraisers or employees of insurance companies etc. Regardless of whether you want to check the car from the secondary market or salon - it's always worth checking the vehicle with the right meter. Remember that the detection of even small damages is only the basis for negotiating the price of the vehicle, but also helps prevent subsequent corrosion attacks.[:pl]Mierniki lakieru Prodig-Tech są przydatne zarówno do użytku prywatnego, jak i sprawdzą jako idealne narzędzie pracy dla rzeczoznawców samochodowych czy pracowników firm ubezpieczeniowych. Niezależnie czy chcesz sprawdzić samochód z rynku wtórnego czy salonu – zawsze warto zweryfikować pojazd właściwym miernikiem lakieru. Pamiętaj, że wykrycie nawet małych uszkodzeń, jest tylko podstawą do negocjacji wartości pojazdu, ale też pozwala zapobiec późniejszym atakom korozji.[:]

[:fr][:ru][:en]PROVEN PRODUCER[:pl]GWARANCJA POLSKIEGO PRODUCENTA - SPRAWDZONY PRODUKT[:]

[:fr][:ru][:en]PRODIG-TECH - thousands of satisfied customers, the most modern research and many years of experience[:pl]PRODIG-TECH – laureat nagrody znaku jakości "Najlepsze w Polsce®".[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:fr][:ru][:en]In the set[:pl]W ZESTAWIE[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:fr][:ru][:en]Thickness meter gauge - model GL-2+ [:pl]Miernik grubości lakieru – model GL-2+[:]
[:fr][:ru][:en]Calibration plate (on the thickness gauges)[:pl]Oryginalna płytka kalibracyjna [:]
[:fr][:ru][:en]Power supply: 2 x AAA (R6) alkaline batteries[:pl]2 x baterie alkaliczne AAA (R3)[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Instrukcja producenta[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]